Readings

N

a základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provádí společnost Vodotech, spol. s r.o. činnosti, spojené s prováděním opisu stavu vodoměrů.