O laboratoři

C

entrální vodohospodářská laboratoř Vodotech spol. s r.o. je v provozu v nových rekonstruovaných prostorách na ulici Slavníkovců v Ostravě – Mariánských Horách, které jí umožňují dále rozšířit služby pro širší okruh zákazníků.

Toto pracoviště, zaměřené na analýzu pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody, rozbory vodárenských a čistírenských kalů a na vzorkování vod, vzniklo původně v roce 1970 u vodohospodářské organizace, z níž se postupně vyvinula dnešní akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Po změně vlastnické struktury mateřské společnosti jsou dnes laboratoře součástí AQUALIA INTECH, S.A. patřící do nadnárodní skupiny FCC Group.

V centrální laboratoři se provádějí tyto rozbory:

  • základní chemický rozbor
  • speciální anorganická analýza (těžké kovy)
  • speciální organická analýza (TOL – těkavé organické látky, PCB – polychlorované bifenyly, OCP – organochlorované pesticidy, PAU – polyaromatické uhlovodíky)
  • stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky)
  • mikrobiologický rozbor
  • hydrobiologický rozbor

Ročně zpracuje v průměru 6 tisíc vzorků, z nichž asi čtvrtinu představují tzv. úplné rozbory, při kterých se vyšetřuje vzorek vody na více než 90 jednotlivých ukazatelů. Laboratoř pracuje jak pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), tak pro další vodárenské společnosti v rámci regionu, obecní úřady, firmy a soukromé osoby.

Díky vybavení moderní laboratorní technikou (spektrofotometry SHIMADZU, HACH, pHmetry a konduktometry WTW, atomové absorpční spektrofotometry GBC, AVANTA, plynové chromatografy HPST, kapalinový chromatograf AGILENT, analyzátor Hg – AMA 254, analytické váhy METTLER, TOLEDO, SARTORIUS, mikroskop s fluorescencí atd.) a týmu zkušených pracovníků je Centrální laboratoř od roku 1999 registrována u Českého institutu pro akreditaci jako zkušební laboratoř č.1259. V souladu s požadavky norem ISO splňuje všechny nároky na odbornou způsobilost i systém řízení, které jsou nutné k tomu, aby soustavně dodávala technicky platné výsledky zkoušek a kalibrací. Všechny protokoly s výsledky rozborů splňují mezinárodní parametry.

Pravidelně obnovovaná akreditace je pro konečného uživatele zárukou trvale vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Akreditace

Osvědčení o akreditaci    Certificate of a Accreditation

Politika systému managementu

Politika systému managementu

Seznam nejistot a mezí stanovitelnosti metod

Seznam nejistot a mezí stanovitelnosti metod

Seznam norem identifikující metody

Seznam norem identifikující metody