Zásady ochrany osobních údajů

Dne 25. května 2018 nastala účinnost nařízení Evropského parlamentu a  rady Evropské unie č. 2016/679 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o  volném pohybu těchto údajů a  o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o  ochraně osobních údajů).

Nařízení je veřejnosti známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a  představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení je přímo použitelné pro aplikaci v jednotlivých členských státech.

Společnost VodoTech, spol. s r. o . provedla zmapování všech procesů, při nichž dochází ke kontaktu s osobními údaji fyzických osob a  zabezpečila jejich ochranu. Rovněž nastavila interní postupy pro uplatnění práv subjektů údajů – fyzických osob. Zásady zpracování osobních údajů spolu s formulářem pro možnost uplatnění práv subjektů údajů naleznete v odkazech níže.

O  formulář k uplatnění práv subjektu údajů můžete požádat také v sídle společnosti.